Leds save energy
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
1. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Leds Save Energy BVBA en de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

2. Prijs en betaling

2. De prijsaanduiding op de offerte geschiedt in euro en exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen en kosten. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bestelling en bevestiging geldende kostprijzen, lonen en dergelijke.

3. Tenzij er tussen partijen een prijs werd afgesproken in functie van het aantal gewerkte uren of het aantal geleverde prestaties, zal Leds Save Energy BVBA de bestelde werken uitvoeren tegen de forfaitaire prijs die in de overeenkomst tussen Leds Save Energy BVBA en de klant werd overeengekomen. Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven en eenheidsprijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken worden besteld. De klant kan de geldende tarieven en eenheidsprijzen te allen tijde bij Leds Save Energy BVBA opvragen.

4. Onze offertes zijn slechts bindend indien zij door één van de zaakvoerders werden ondertekend en zij blijven na ondertekening één maand geldig, behoudens indien anders vermeld.

5. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur.

6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Tevens vervallen alle toegestane kortingen. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag (met een minimum van 50,00 euro), onverminderd het recht van Leds Save Energy BVBA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

7. Betalingen die de klant aan Leds Save Energy BVBA verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

8. Leds Save Energy BVBA heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet naleeft.

3. Levering en uitvoeringstermijn

9. Voor de levering van materialen is Leds Save Energy BVBA afhankelijk van groothandels en fabrikanten. De aangegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Leds Save Energy BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld of gehouden zijn tot een schadevergoeding voor laattijdige leveringen door de groothandelaar of fabrikant.

10. De levering van de verkochte goederen gebeurt op kosten van de koper en is inbegrepen in de prijsaanduiding op de offerte.

11. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Leds Save Energy BVBA geleverde of te leveren goederen aan Leds Save Energy BVBA verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

12. De uitvoeringstermijn van het werk kan worden geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Leds Save Energy BVBA en zonder dat er hiervoor door Leds Save Energy BVBA een vergoeding voor verschuldigd is aan de klant.

13. De werf dient door de klant normaal toegankelijk te worden gemaakt om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten zullen worden aangerekend.

4. Vrijwaring voor gebreken en garantie

14. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit, welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen na de uitvoering van de werken door de klant aangetekend worden gemeld aan Leds Save Energy BVBA, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

15. Deze garantie kan niet worden ingeroepen in geval van een onvoldoende onderhoud, een normale slijtage of een gebrekkig of onhandig gebruik van de toestellen, onzorgvuldigheid, onoplettendheid of een gebrek aan toezicht, een herstelling of een tussenkomst uitgeoefend door de klant zelf of door een derde.

16. Leds Save Energy BVBA is in geen geval aansprakelijk voor de veroorzaakte schade in geval van brand of voor de veroorzaakte schade door meteorologische omstandigheden, zoals waterschade.

5. Aansprakelijkheid en betwistingen

17. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Leds Save Energy BVBA jegens de klant is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Leds Save Energy BVBA werd afgesloten, voor zover de dekking verworven is en in de mate dat de aansprakelijkheid betrokken is. Deze dekking bedraagt maximaal 1.500.000 EUR per schadegeval (lichamelijke en stoffelijke schade vermengd). Bij gebreke van dekking om welke reden dan ook, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het contract. De klant doet afstand van verhaal boven deze limieten en verbindt zich ertoe deze clausule te laten naleven door zijn respectievelijke verzekeraars.

18. De betwisting van de inhoud van de factuur dient op straffe van verval per aangetekend schrijven te gebeuren en dit binnen de 8 dagen na ontvangst.

19. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

leds-save-energy
Rue De Gedinne 11, B - 6920 Wellin
Wettersesteenweg 26, B - 9860 Oosterzele
M. +32 (0) 475 26 33 49
T. +32 (0)9 362 00 02
info@leds-save-energy.be
BTW BE 0843 181 210

© Leds Save Energy
All rights reserved